Programa

 

     En primer lloc, voldríem justificar el títol que hem donat a la proposta, en el ben entès de que mai el nom està per sobre dels continguts.

    Al fer la proposta d'organitzar les activitats musicals extra-escolars des d'un centre especialitzat estem oferint tàcitament tot el suport, tant institucional com logístic, que el CEMB pugui oferir en cada moment. D'altra banda, els alumnes participants en l'activitat seran considerats a tots els efectes alumnes del CEMB i gaudiran de tots els avantatges que aquest ofereix als seus alumnes: possibilitat de participar en les activitats que el CEMB porta a terme, descomptes en les entrades dels concerts organitzats pel CEMB, descomptes en les Master Class, descomptes en els estatges d'estiu...

El CEMB es compromet també a mantenir un professorat especialitzat i experimentat i a no deixar desatès el servei, posant els substituts que convingui quan sigui necessari.

    La matriculació, confecció de llistes, emissió i cobrament dels rebuts pot estar també sota la responsabilitat del Departament d'Administració del CEMB.

  És per això que considerem que la proposta es pot considerar com a funcionament d'escola annexa sempre comptant, això si, amb la col.laboració i el vist-i-plau dels responsables  de l'Escola.Creiem que no es pot parlar d'aprenentatge musical sense que això comporti una pràctica instrumental. És per això que proposem un pla d'estudis en el què, a part d'aspectes teòrics i de formació cultural bàsica, es contempla l'aprenentatge i la pràctica d'un instrument. Aquesta pràctica comença després del que anomenem sensibilització musical, reservada als alumnes de P4 i P5.

    El pla d'estudis contempla, doncs, dues àrees: la primera, que anomenem de sensibilització, dividida en dos nivells (P4 i P5) i la segona, que anomenem grau elemental i que es correspon amb el grau elemental d'ensenyament musical que proposa la LOGSE, dividida en tres nivells que ja no es corresponen tan estrictament amb els cursos de l'ensenyament general.


Sensibilització musical


Adreçada als més petits (P4 i P5).

Una sessió setmanal en grup (mínim 5, màxim 10) en la que s'introduirà els alumnes en aspectes bàsics, tant teòrics (llenguatge molt bàsic), com pràctics (ritme, reconeixement tímbric, reconeixement dinàmic, etc).

Tot el treball és fonamentalment pràctic i es basa principalment en la cançó i la utilització d'instruments, bàsicament de percussió.


Grau elemental


    En el cas del nivell elemental, l'oferta d'aprenentatge instrumental dependrà de la quantitat d'alumnes interessats en cada un dels instruments. En principi, cal un mínim de quatre alumnes per poder obrir un grup d'instrument (dos en el cas del piano).  

    En els centres amb els que el CEMB col·labora actualment, s'imparteixen classes dels següents             instruments
:        Flauta de bec i travessera       Violí

        Guitarra                                   Viola

        Piano                                       Violoncel


    Un cop consolidat el projecte, i si hi ha un nombre suficient d'alumnes, podrem augmentar l'oferta d'instruments.


    Pel que fa a les sessions del nivell elemental, l'estructura seria la següent:


  1. Una sessió setmanal en grup (mínim 5, màxim 10), dedicada a l'aprenentatge d'aspectes teòrics: llenguatge, lectura, cant coral, audició i cultura musical.

  2. Una segona sessió setmanal, en grup (mínim 4, màxim 6), dedicada a l'aprenentatge de l'instrument i a la pràctica instrumental en grup.    En el cas dels tres nivells del grau elemental, els alumnes hi accediran més per raons de nivell que no pas d'edat, tot i que a la llarga és lògic pensar que, si més no en el primer nivell, hi coincidiran alumnes de la mateixa edat.

    A partir del segon any d'instrument, la classe d'instrument és individual i es manté el treball en grup com a iniciació a l'orquestra o a la música de cambra.

Totes les sessions, tant les de sensibilització com les de nivell elemental, seran d'una hora de durada. Les classes individuals d'instrument són de 1/2 hora.